Ocalić od zapomnienia

Towarzystwo Miłośników Kujaw prowadzi akcję – „Ocalić od zapomnienia”, a także edukację młodzieży. 

Gościmy w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. F. Becińskiego w Radziejowie gdzie mieści się Izba Regionalna.

Zgromadzone tu zbiory służą edukacyjnej informacji o naszej – „Małej Ojczyźnie”.


gif

gif

gif

gif

Warto  przypomnieć o tej Izbie.

 

Zarząd TMK w Radziejowie w 1962 roku uzyskał zgodę ówczesnych władz na prowadzenie działalności kulturalnej i naukowej na obszarze miasta i powiatu radziejowskiego. Polegała ona na gromadzeniu eksponatów z dziedziny kultury i sztuki regionalnej. Członkowie Towarzystwa zdawali sobie sprawę z tego, że przed społeczeństwem Kujaw staje “nowe”, którego celem jest podniesienie poziomu gospodarczego, poziomu pracy ludzkiej, warunków życia oraz ogólnej kultury. Zachowanie dla przyszłych pokoleń tego, co było charakterystyczne i najbardziej wartościowe z życia naszych dziadów i pradziadów stało się, dlatego tak ważne. Cel, jaki im przyświecał, nie zdezaktualizował się obecnie. Z inicjatywy Towarzystwa powstała Izba Regionalna, w której gromadzi się do dziś obiekty ilustrujące historię kultury tego regionu.

gif

gif

gif

W tym okresie, tj. w latach 1961-62, dzięki pomocy i życzliwości pana Czesława Dankiewicza, ówczesnego przewodniczącego Miejsko-Gminnej Rady Narodowej, w jednym z pomieszczeń ówczesnego Urzędu Miasta i Gminy, mieszczącego się w Starym Ratuszu, zaczęto gromadzić pierwsze eksponaty dla przyszłego Muzeum Regionalnego w Radziejowie. Ten stan rzeczy trwał do roku 1963/64, kiedy to władze zarządziły opuszczenie lokalu Urzędu, bez wskazania lokalu zastępczego. Jak pisze autor w wyżej wymienionym dwutygodniku “Pomorze”, w artykule “Trudne sprawy powiatowej kultury”, gdyby dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie nie wygospodarowała locum dla eksponatów, to wszystkie uległyby zniszczeniu? Tak w bólach powstawała, otwarta w 1970 roku, Izba Regionalna. W nowych pomieszczeniach dokonano rekonstrukcji izby kujawskiej, pozyskując szereg eksponatów dzięki ofiarności i zaangażowaniu członków TMK. Istotny udział w tym mieli: p. dr Galałówna, p. Lech Ciesielski, p. Józef Stachura, p. Józef Surdyk, p. Kamiński oraz liczna młodzież i nauczyciele, jak: pp. E. Pacholski, J. Kuligowski, Janusz Korcz, Jerzy Dębowski i Tadeusz Janiak. Osoby te, sięgając do starych skrzyń, strychów, komórek, przekazywały do Izby Regionalnej stare narzędzia, sprzęt, fotografie, stare dokumenty, dyplomy, numizmaty – chroniąc tym samym znalezione zabytki świadczące o przeszłości tej ziemi.

gif

gif

gif

W tym okresie Towarzystwo utrzymywało kontakty z Muzeum Archeologicznym w Łodzi, Muzeum Etnograficznym w Toruniu, szczególnie z b. Dyrektor tegoż prof. Prüfferowa-Znamierowska, z Muzeum Historycznym we Włocławku, reprezentowanym przez p. mgr Hankowską i p. mgr Kociołowicza. W 1976 roku na polecenie ówczesnego dyrektora ZSZ w Radziejowie Towarzystwo zostało zobligowane do przeprowadzenia zbiorów Izby Regionalnej z obiektów Zespołu Szkół Zawodowych. Dzięki zrozumieniu i życzliwości rzemieślników radziejowskich ich Dom Rzemiosła w Radziejowie stał się siedzibą Izby Regionalnej i zbiorów muzealnych TMK. W roku 1982 władze miasta i gminy w Radziejowie podjęły decyzję o przeniesieniu siedziby TMK oraz Izby Regionalnej, zbioru Biblioteki Ziemiańskiej oraz historycznych zbiorów muzealnych do pomieszczeń byłego ratusza w Radziejowie, uznając, że jest to właściwe miejsce ich ekspozycji. Po adaptowaniu pomieszczeń wystawienniczych ok. roku 1989 (brak wiarygodnych źródeł!) .Ponownie przeniesiono Izbę Regionalną, zbiory Biblioteki Ziemiańskiej, historyczne zbiory muzealne do pomieszczeń na parterze gmachu Urzędu Miasta i Gminy w Radziejowie, aby następnie, po ponownej adaptacji pomieszczeń na potrzeby wystawiennicze, na przełomie lat 2002/03 przenieść eksponaty i siedzibę TMK na polecenie władz miasta do budynku Biblioteki Miejskiej w Radziejowie. Dnia 23.03.2003 r. Towarzystwo ponownie podjęło działalność wystawienniczą. Tam też do dzisiaj mieści się siedziba TMK oraz mini-muzeum Radziejowa, tj. Izba Regionalna, Biblioteka Ziemiańska, zbiory historyczno-muzealne będące materialnym dorobkiem Ziemi Radziejowskiej.

Dnia 27.03.1967 r. Dyrekcja Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przekazała Towarzystwu Miłośników Kujaw zbiór eksponatów będących własnością Szkoły. Dnia 14.01.1969 r. Dyrekcja Szkoły przekazała kolejny dar dla TMK – zbiory książek, tzw. “Bibliotekę Ziemiańską”, w której było 201 pozycji polskich, 4 pozycje w języku rosyjskim, 201 pozycji w języku niemieckim i francuskim. Większość tomów opatrzona była ekslibrisami Janusza Wildego (ziemianina z Opatowic) oraz A. Stopczyka (ziemianina z Kalinowca). Dnia 9.03.1993 r. Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie mgr Borczyński przekazał do Izby Regionalnej TMK 41 eksponatów muzealnych, w tym mundury, hełmy, szynele, bagnety itd. Szereg darowizn dokonywali kombatanci oraz obywatele miasta Radziejowa, np. p. Szymon Szynkowski, J. Pernak, P. Orczykowski, J. Stachura, L. Ciesielski i inni.

gif